MORE ONLINE LOGO 2020 GOED
Q

HOME

OVER ONS

DIENSTEN

ONLINE MARKETING

WEBDESIGN

ONLINE TRAININGEN

PORTFOLIO

BLOG

CONTACT

SHOP

HOME

ABOUT US

SERVICES

ONLINE MARKETING

WEBDESIGN

ONLINE TRAINING

PORTFOLIO

CONTACT US

INICIO

SERVICIOS

PORTAFOLIO

CONTÁCTENOS

ONLINE DIENSTEN

ONLINE SERVICES

Q
MAAK EEN AFSPRAAK
Wil je meer doen met Online Marketing voor jouw bedrijf? Of zoek je een website of webshop? Maak een afspraak om te brainstormen over de mogelijkheden die More Online biedt.

MAKE AN APPOINTMENT
Do you want to do more with Online Marketing for your company? Or are you looking for a website or webshop? Make an appointment to brainstorm about the possibilities that More Online offers.

¡PEDIR HORA!
No espere más y haga una cita hoy.

Q
CONTACT OPNEMEN
Wil je weten wat wij voor jou en je website kunnen betekenen? Bel of mail ons voor een vrijblijvende offerte op maat.
CONTACT US
Do you want to know what we can do for you and your website? Call or email us for a tailor-made quote.
CONTÁCTENOS
¿Quiere saber qué podemos hacer por usted y su sitio web? Llámenos o envíenos un correo electrónico para obtener un presupuesto personalizado.
SOCIAL MEDIA

FACEBOOK

WHATSAPP

Q
ONLINE SHOP
In de Online Shop vind je een selectie van de producten die ik aanbied op gebied van Online Marketing en Webdesign.
Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden van More Online. Geregistreerd als autonomo (ZZP’er) onder de naam Frank Daniel van t Hul.

Artikel 1 Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij More Online partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2 Op alle overeenkomsten van de opdrachtgever zijn deze algemene voorwaarden van toepassing als waren zij daarin letterlijk opgenomen. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van cliënt zijn niet van toepassing, tenzij deze door More Online uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
1.3 Indien de algemene voorwaarden van More Online en cliënt dusdanig verschillen, dan vindt er te allen tijde een gesprek tussen beide partijen plaats om nader tot elkaar te komen. Vindt dit gesprek om wat voor reden niet plaats, dan gelden algemene voorwaarden van More Online.

Artikel 2 Aangaan overeenkomst

2.1 Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor More Online eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van More Online.
2.2 De verplichtingen van More Online gaan nooit verder dan door More Online schriftelijk is bevestigd.
2.3 Bij het aangaan van een overeenkomst is de cliënt op de hoogte van de algemene voorwaarden.

Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle schriftelijke aanbiedingen van More Online zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien cliënt het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is More Online gerechtigd het aanbod te wijzigingen.
3.2 Het aanbod is gebaseerd op de door cliënt verstrekte informatie, waarbij More Online mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.
3.3 Een overeenkomst komt pas tot stand indien cliënt en More Online de aanvaarding van het aanbod beiden schriftelijk of per e-mail bevestigd hebben.

Artikel 4 Medewerking door cliënt

4.1 Cliënt zal More Online steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
4.2 Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan More Online verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
4.3 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat cliënt zijn in de artikelen genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door cliënt verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van cliënt en is More Online bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

Artikel 5 Uitvoering

5.1 More Online neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.
5.2 More Online zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van cliënt, mits dit naar oordeel van More Online bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.
5.3 Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft More Online het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 6 Wijzigingen en meerwerk

6.1 Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door More Online in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend of per mail is bevestigd.
6.2 Deze extra werkzaamheden zullen door cliënt worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van More Online, tenzij een meerprijs door More Online uitdrukkelijk per mail zijn bevestigd.
6.3 Cliënt aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.
6.4 Indien naar het oordeel van More Online een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens cliënt te voldoen, is More Online bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.

Artikel 7 Honorarium

7.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur of een vast honorarium overeenkomen.
7.2 Beide tarieven zijn inclusief verblijfs- en kantoorkosten, maar exclusief reiskosten.

Artikel 8 Prijs en betaling

8.1 Betaling door cliënt dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door More Online aan te wijzen bankrekening.
8.2 Client dient 50 % van het overeengekomen honorarium vooraf te voldoen, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn.
8.3 Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeert hij zonder ingebrekestelling in verzuim. More Online is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten.
8.4 Heeft cliënt bezwaar tegen een factuur van More Online dan geeft cliënt dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Cliënt heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien cliënt niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt cliënt geacht de factuur te hebben aanvaard.
8.5 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 9 Termijnen

9.1 Overschrijding van een overeengekomen opleveringstermijn geeft de cliënt niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij More Online schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en More Online ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.

Artikel 10 Overmacht

10.1 Bij overmacht worden de opleverings – en andere verplichtingen van More Online opgeschort. In dat geval is More Online verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/ of materiaal waarvan More Online zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van More Online kan worden gevergd.

Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs, verkeers – en of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en/ of hulpmiddelen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien More Online bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is More Online gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 Behalve voor zover dat naar Nederlands recht onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van More Online beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als om welke reden dan ook geen uitkering door die verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.
11.2 De totale aansprakelijk van More Online wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.
11.3 De aansprakelijkheid van More Online wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien cliënt More Online onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en More Online ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.
11.4 More Online is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat cliënt tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welk More Online naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.
11.5 Opdrachtgever zal More Online vrijwaren voor aansprakelijkheid als gevolg van aanspraken van derden alsmede voor schade, die is veroorzaakt door handelen of nalaten van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.
11.6 Buiten de in artikel 11.1 genoemde aansprakelijkheid rust op More Online geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens cliënt en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.
11.7 Een aanspraak vervalt in ieder geval, als More Online niet binnen een jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.

Artikel 12 Annulering

12.1 More Online behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi)overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van More Online kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient More Online de annulering schriftelijk aan de cliënt mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 Beëindiging

13.1 Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling schriftelijk overeengekomen zijn.

Artikel 14 Toepasselijk recht

14.1 Alle overeenkomsten met cliënten zijn onderworpen aan Nederlands recht.

Artikel 15 Geschillen

15.1 Alle geschillen welk tussen More Online en cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst dan wel naar aanleiding van overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij More Online ervoor kiest het geschil aan een ander gerecht voor te leggen.
15.2 Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door cliënt van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van cliënt.

Artikel 16 Slotbepaling

16.1 More Online is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.
16.2 Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.
16.3 Cliënt is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van More Online.